VERZENDKOSTEN BINNEN NEDERLAND NU VANAF SLECHTS € 3,95
Natuurdrogist De Kruiderie

 

 

Algemene Voorwaarden van De Kruiderie, gevestigd te Nieuw Beerta

(Versie geldig vanaf 01-01-2010)

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Kruiderie. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van De Kruiderie.  

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De Kruiderie behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Kruiderie erkend.

1.4 De Kruiderie garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2  De actuele levertijd staat altijd aangegeven in tekst boven in de winkelwagen tijdens uw bestelling of het afronden van uw bestelling. Doorgaans is de levertijd binnen 24 uur.  In het kader van de regels van de koop op afstand zal De Kruiderie bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren (let wel: dit is uiteraard uitzonderlijk zoals bij overmacht of rampen).  Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling  te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht zal De Kruiderie , behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De Kruiderie  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21%  of 6 % BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht  / Retoureneren

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 B.W.), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren.

Wat zijn de retourvoorwaarden?

- De verpakking is intact, het product is ongeopend en niet gebruikt. Het zegel mag niet verbroken zijn.

- De retouraanvraag is binnen 14 kalenderdagen gedaan.

- Het te retourneren product moet vervolgens binnen 14 kalenderdagen retour worden gestuurd.

Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan De Kruiderie  heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de gestelde  termijn van na aflevering schriftelijk (email) melding te maken bij De Kruiderie. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt De Kruiderie er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Retouradres Kruiderie:

De Kruiderie
Postbus 442
2130AK Hoofddorp

U kunt via email een link naar een retourbon ontvangen die u uit kunt printen, u betaald hiervoor € 5,25 binnen Nederland. Buiten Nederland verstrekken wij retourlabels na overleg, de kosten variëren.

Uiteraard mag u ook zelf de verzending regelen.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

·          diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

·          goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

·          goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

·          voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

·          audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

·          de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

4.4 Indien bij vooruitbetaling een pakket wordt geweigerd of niet wordt afgehaald wordt dit pakket naar De Kruiderie retour gestuurd. Indien koper het pakket wederom verstuurd wil hebben worden de kosten voor het opnieuw versturen in rekening gebracht. De zending zal dan nog uitsluitend onder vooruitbetaling worden geleverd. Indien koper de bestelling wenst te annuleren wordt het reeds betaalde bedrag met aftrek van de gemaakte kosten  teruggestort op rekening van koper.

4.5 Indien een reeds betaalde bestelling wordt geannuleerd zullen daar € 2,50 annuleringskosten  + 2.50 transactiekosten voor in rekening worden gebracht.

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij De Kruiderie , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van De Kruiderie.  De Kruiderie houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 De Kruiderie respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 De Kruiderie maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie

6.1 De Kruiderie garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van De Kruiderie komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Kruiderie is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan De Kruiderie ) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan De Kruiderie en te fotgraferen als bewijsmateriaal voor de Kruiderie. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal binnen één week na levering aan De Kruiderie schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door De Kruiderie gegrond worden bevonden, zal De Kruiderie naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Kruiderie en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van De Kruiderie ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van De Kruiderie gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van De Kruiderie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 De Kruiderie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens De Kruiderie in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Kruiderie en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt De Kruiderie zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden De Kruiderie slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van De Kruiderie gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 De Kruiderie kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen De Kruiderie en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door De Kruiderie op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 De Kruiderie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van De Kruiderie gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 De Kruiderie is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Kruiderie alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 De Kruiderie behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Kruiderie gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien De Kruiderie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 De Kruiderie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door De Kruiderie aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij De Kruiderie zolang de afnemer de vorderingen van De Kruiderie uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van De Kruiderie wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door De Kruiderie geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan De Kruiderie of een door De Kruiderie aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin De Kruiderie haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht De Kruiderie zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan De Kruiderie

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Kruiderie en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alkmaar kennis, tenzij De Kruiderie er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

14. Administratiekosten

14.1 De wettelijke rente staat in het Burgerlijk Wetboek en vloeit voort uit een Europese richtlijn om betalingsachterstanden terug te dringen.

14.2
De wettelijke rente bij handelstransacties geldt voor overeenkomsten tot het leveren van goederen of diensten tegen betaling. Het gaat hierbij om transacties tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en overheidsinstanties.

14.3 Bedrijven kunnen in dit verband natuurlijke personen zijn die een bedrijf of beroep uitoefenen, of rechtspersonen zijn (ongeacht of die feitelijk een onderneming uitoefenen).


14.4 Deze hogere wettelijke rente is niet van toepassing op overeenkomsten met consumenten. Hier kan een beroep worden gedaan op de lagere wettelijke consumentenrente van zes procent (per 1 februari 2007).14.5 Bij een overeenkomst/factuur/rekening is de hoge wettelijke rente direct verschuldigd:

* vanaf 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur;

* vanaf 30 dagen na de dag van ontvangst van de prestatie in het geval dat de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat of als de schuldenaar de factuur eerder ontvangt dan de prestatie;
* vanaf 30 dagen na de dag waarop de afgesproken termijn van goedkeuring of aanvaarding is verstreken in het geval is afgesproken dat de ontvanger van een prestatie binnen een bepaalde termijn kan besluiten de prestatie goed te keuren of te aanvaarden.

Deze wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt niet als partijen een andere betalingstermijn zijn overeengekomen (langer of korter), bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden.


14.6
Bij consumentenovereenkomsten blijft een ingebrekestelling of aanmaning wel voorwaarde voor het in rekening kunnen brengen van de wettelijke rente.

14.7 Betalingsvoorwaarden

Partijen kunnen bij een overeenkomst ook een hoger of lager rentepercentage afspreken. Ook dan geldt dat na het verstrijken van de wettelijke of afgesproken termijn de afgesproken rentevergoeding verschuldigd is zonder voorafgaande ingebrekestelling.

14.8 Wat is de wettelijke rente bij handelstransacties?

Het rentepercentage is gelijk aan de marginale toewijzingsrente voor herfinancieringstransacties, vastgesteld door de Europese Centrale Bank, plus 7 procentpunten. Deze herfinancieringsrente is terug te vinden op
www.ecb.int en deze is variabel.